Gedved

Du har nu mulighed for at komme med dine ideer og forslag til den fysiske udvikling af Horsens Kommune

Planstrategien er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling af kommunen - på land og i by. Under den offentlige høring af strategien stiller Horsens Kommnue borgerne en række konkrete spørgsmål vedrørende den fremtidige planlægning af kommunen. Foto: Horsens Kommnue.

Hvor skal der bygges boliger, hvor skal der plantes skov, hvor skal der opstilles solceller? Disse er nogle af de spørgsmål, som Horsens Kommune inviterer alle kommunens borgere til at komme med input til, nu hvor byrådet sender Planstrategi 2023 i offentlig høring. Planstrategien sætter den overordnede retning for den fysiske udvikling af Horsens Kommune.

Hvordan skal Horsens Kommune udvikle sig på den lange bane? Med fysisk planlægning og planstrategi er det det store billede, kommunen kigger på. Byrådet lægger sig med planstrategien fast på, hvilke fokusområder der skal prioriteres og danne rammen om den fremtidige udvikling af byer og områder i kommunen.

På den overordnede strategiske bane handler det om at skabe en grøn kommune med vækst, trivsel og stærke fællesskaber. Udfoldet i konkrete temaer handler det om planer for byudvikling, landsbyer, trafik, skovrejsning, værdifulde kulturmiljøer og vedvarende energianlæg.

Nu hvor Planstrategi 2023 er klar, er det borgernes tur til at komme på banen. Planen sendes i offentlig høring fra den 31. oktober 2022 til og med den 2. januar 2023.

Borgmester Peter Sørensen opfordrer alle, som har en interesse i kommunens udvikling og lyst til at byde ind med gode forslag og kommentarer, til at give deres høringssvar i den kommende periode:

– Vi vil rigtig gerne have borgernes ideer og forslag til den kommuneplanlægning, vi skal i gang med. Udviklingen af vores byer og øvrige områder sker allerbedst i dialog med dem, som bliver direkte berørt – nemlig dem, som bor i kommunen. Det kan måske virke lidt uhåndgribeligt, når vi taler om rammerne for borgernes liv og hverdag. Konkret kan de ideer, vi efterspørger, eksempelvis handle om, hvor der skal bygges boliger, hvordan landsbyerne skal afgrænses, hvor der kan plantes mere skov – og også hvor der kan placeres vedvarende energianlæg som fx solcelleanlæg og vindmøller, siger Peter Sørensen.

Byrådets visioner om at skabe en grøn kommune med vækst, trivsel og stærke fællesskaber danner den strategiske overligger i planstrategien. Randi Vuust Skall, konstitueret chef i Plan, Byg og Erhverv i Horsens Kommune, fortæller, at planstrategien bygger på og afspejler byrådets øvrige vedtagne strategier og politikker:

– Fysisk udvikling af kommunen skal selvfølgelig være i overensstemmelse med vores byråds visioner. Indholdet til Planstrategi 2023 kommer fra blandt andet arkitekturpolitikken, sundhedspolitikken, budgetaftalen, vores nye klimaplan med mere. På den måde rummer planstrategien meget af det, som vores politikere ønsker at lægge vægt på inden for forskellige emner – og den beskriver, hvordan det så kan omsættes til praksis i den fremtidige fysiske udvikling af kommunen, forklarer Randi Vuust Skall.

Læs mere om fordebatten, høringen og selve planstrategien på https://planstrategi2023.horsens.dk/

Via samme hjemmeside er det i perioden 31. oktober 2022 til 2. januar 2023 muligt at sende et høringssvar til Planstrategi 2023.

FAKTA

Planstrategi 2023 beskriver med tre overordnede strategiske retninger, hvordan Horsens Byråd ønsker, at Horsens Kommune skal udvikle sig fysisk over de næste mange år:

 1. En attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i – sætter fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan være med til at sikre rammerne for det gode hverdagsliv og erhvervsliv i byudviklingen.
 2. En ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer – sætter fokus på en robust og langtidsholdbar planlægning, der omfavner udfordringer med klimatilpasning og arealknaphed.
 3. En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i​ – sætter fokus på at se natur og landskaber som en ressource og på at skabe nye, rekreative oplevelser – både i byerne og i det åbne land.

Læs mere om de strategiske retninger på https://planstrategi2023.horsens.dk/strategiske-retninger/

Planstrategien fungerer som en fordebat – en indkaldelse af ideer og forslag – til den fremtidige kommuneplanlægning. Herunder ligger revision af Kommuneplan 2025-2037 og to større kommuneplantillæg om henholdsvis byudvikling og landsbyer.

I fordebatten for tematillæggene og revisionen af kommuneplanen (samlet under Planstrategi 2023) stiller Horsens Kommune en række hovedspørgsmål, som kommunen ønsker borgerne og andre interessenters svar på.

Hovedspørgsmål til tematillæg for byudvikling:

 • Hvordan skabes der en god tilpasning til de omgivelser, områderne ligger i tilknytning til?
 • Er der særlige forhold, som der bør tages hensyn til i forbindelse med planlægningen for områderne?
 • Er der andre elementer, der bør indgå i byudviklingsmodellen?
 • Har du ideer og forslag til nye arealer, der bør udlægges til byudvikling?

Hovedspørgsmål til tematillæg for landsbyer:

 • Hvordan kan en potentiel ny landsbyafgrænsning for de enkelte landsbyer se ud?

Hovedspørgsmål til revisionstemaer i Kommuneplan 2025-2037:

 • Hvordan kan vi planlægge for en mere effektiv og bæredygtig mobilitet i Horsens Kommune?
 • Hvordan tager vi bedst muligt hensyn til de udpegede værdifulde kulturmiljøer i den fysiske planlægning?
 • Har du kendskab til særlige kulturmiljøer, som bør udpeges til værdifuldt kulturmiljø, der ikke er udpeget i dag? Og hvorfor?
 • Har du kendskab til et udpeget kulturmiljø, som ikke længere bør være udpeget? Og hvorfor?
 • Er der konkrete idéer til arealer, der kan udpeges til “skovrejsning ønsket” eller “skovrejsning uønsket”? Og hvorfor?
 • Hvordan kan vi bedst muligt varetage nabointeresser ved udpegningen af arealer til vedvarende energi-anlæg, f.eks. solcelleanlæg og vindmøller?
 • Er der idéer til konkrete arealer, der kan udpeges til placering af vedvarende energi-anlæg?

Kommentarer